Tsmah Өндөр дамнуургатай тоосон бөмбөг Bray Frosh Dur mn