Kit Fashrdeh Sazi Bahar Африкийн Markazi Prai Karkhaneh Dhgal Singh Dar Karkhaneh Faraori Dhgal Singh Hind