дуулж дууллаа дууллаа металл дууллаа дууллаа дууллаа түрээсийн хамт