Хүнд цахилгаан дамжуулагч төхөөрөмжийг тээвэрлэсний үр дүнд