Дор Сингх Ахк Кархане Сингх Шакнигийн материалтай дүйцэхүйц